Schoolraad

De schoolraad is een verplicht orgaan en heeft een wederzijds informatie- en communicatierecht. Adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid zijn bepaald in een huishoudelijk reglement.

Dit verplicht orgaan heeft een wederzijds informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school. Deze bestaat uit drie geledingen, vertegenwoordigd door een gelijk aantal leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap. Hij komt minstens driemaal per schooljaar samen.

De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De directeur fungeert als adviseur.

De schoolraad is uit 9 leden samengesteld 

Namens het personeel zijn dit:
Betty Lenaers (voorzitter) , Veronique Van den Bergh (secretaris) en Inge De Schepper

Namens de ouders zijn dit:
Steve Van der Vliet, Kristof Van Houdt en Tom Van Elshocht

Namens de lokale gemeenschap zijn dit:
Agnes Mannaert, Viviane Van Asch en Maryse Verbruggen